**B-Biotechnology,   P-Pharmaceutical Industry,   E-Energy,   Env-Environment
Name
Code
Y-High
Y-Low
Stock
Exch.*
Curr.
Reported
Current
Price
Goal
Last
Price
Market Cap.
in Mio.
Shares
in Mio.
Turnover
01 in Mio.
Evaluate
Short Info.
Home
page
Industry**
Shandong Wanjie Hightech
600223
SHSE
RMB
02.08.02
10.18
-
***
Shanghai Dajiang
600695
6.12
SHSE
RMB
02.08.02
12.34
-
***
B,P
B
Shanghai Datun Energy
600508
14.50
10.15
SHSE
RMB
02.08.02
12.68
-
***
Shanghai Fu Xing
23.30
10.79
SHSE
RMB
02.08.02
12.09
-
***
B,P
Shanghai Pharmaceutical
9.34
4.56
SHSE
RMB
13.80
-
***
Shanghai United
15.10
8.85
SHSE
RMB
11.35
-
***
B
Shantou Electric
13.33
4.75
SZSE
RMB
8.32
-
***
E
Shanxi Shenzhou Coal Electricity
12.25
6.06
SZSE
RMB
8.25
-
***
E
Shanxi Xishan Coal&Elec.
14.25
RMB
8.43
-
***
E
Shaoneng
7.00
Shenhua Industry
600653
RMB
4.27
***
B
Shenneng
600642
RMB
6.15
12.49
7.01
RMB
8.43
***
E
Shenyang Huanbao
000730
RMB
8.22
***
600396
RMB
18.29
***
Env
Shenzhen Energy
000027
RMB
***
E
Shenzhen Kondarl
000048
RMB
6.65
***
Shanzhen Nandian
000037
RMB
12.69
***

Shenzhen Yili
000028
RMB
12.84
***
Shijiazhuang Dongfang Therm
000958
RMB
12.3
***
E
Shuanghe Pharmaceutical
600062
RMB
13.51
***
B,P

000860
RMB
***
B
Sihuan Biotech
000518
RMB
***

600028
RMB
***
000956
RMB
***
Southwest Medical
600666
RMB
11.48
***
Southwes Synthetic
000788
RMB
8.84
***
Suzhong Instrument
000862
RMB
10.35
***
Tai Tai Pharmaceutical
600380
RMB
18.02
***
P
Three Gorges, Water & Elec.
600116
RMB
12.00
***
Env
Tian Fang Pharmaceutical
600253
RMB
16.17
***
Tian Mu Pharmaecutical
600671
RMB
10.02
***
B,P

600329
RMB
15.56
***
P
Tiantan Organisms
600161
RMB
16.16
***
B,P
Tong Ren Tang
600085
RMB
18.00
***
TongBao Energy
600780
RMB
8.64
***
RMB
11.09
***
RMB
6.20
***
RMB
14.83
***
RMB
20.30
***
RMB
10.46
***
RMB
14.65
***
RMB
10.42
***
RMB
12.88
***
RMB
***
RMB
11.62
***
RMB
13.67
***
RMB
5.15
***
RMB
10.12
***
RMB
12.01
***
RMB
9.19
***
-
1757.2
1002.7
***
E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SZSE
SZSE
E
E
B
P
SinoPec Corp
E
SinoPec Zhongyuan Petr.
E
B,P
B,P
B
P
Xinjiang Friend
600778
B
Xin Huang Pu
600638
B
600168
E
000939
E
Wuhan Xiang Long
600769
E
Xiamen Trade
600755
B
Xin An Chemcial
600596
P
Xinhua Pharmaceutical
000571
Xin Da Zhou
000756
B,P
Tongjunge
000766
Tsinghua Unisplendour
000591
Wei Yuan Biochem.
000938
600803
B,P
B,P
B,P
B,P
Tonghua Goldhorse
600867
E
9.15
4.12
10.30
17.20
4.53
12.84
20.85
12.66
11.10
7.59
12.80
3.37
16.58
10.91
27.86
12.60
19.54
11.91
19.28
11.96
14.69
6.85
11.90
4.70
2.96
18.68
8.10
17.54
7.28
15.74
6.23
14.56
7.28
39.40
14.00
16.98
8.98
24.35
11.10
15.98
6.28
27.46
14.20
21.16
16.98
11.49
5.70
12.49
5.96
10.25
4.80
19.60
11.65
41.28
16.30
15.88
7.40
23.40
13.00
14.28
9.17
22.50
10.00
12.27
5.05
14.95
8.12
3.70
16.30
7.72
17.50
8.60
13.85
5.52
1465.7
727.8
5202
1375.4
662.5
1960.1
613.7
89.9
3850.4
2004.8
104.7
3347.8
814.2
1084.1
1688.7
461.1
2382.7
184.2
366.8
304347
1740.3
305
271.3
248.3
678.9
291.9
383.3
144.4
1521.9
155
1611.7
265.7
205.7
100.4
876.2
1465.3
264
774.1
121.8
369.7
192
331.8
215.7
324.5
449
109.9
206.1
118.2
304.2
286
86702.4
816
148.8
192.5
218.3
406.7
174.8
210
1455.3
1793.1
566
130
1202.5
390.8
548
288.1
229.2
441.1
536.3
676.3
401.5
381.9
686.2
306.5
208.3
395.2
808
390.4
111
441.2
216.3
348.8
198.1
134.1
736.1
457.3
561.2
311.5
327.4
231.5
423
436.8
2018.6
649.1
143.2
1099.3
347
1068.8
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
SHSE
SHSE
SZSE
SHSE
SZSE
SZSE
SZSE
SZSE
SZSE
SHSE
SZSE
SZSE
SHSE
SZSE
SHSE
SZSE
SZSE
SHSE
SHSE
SHSE
SHSE
SHSE
SHSE
SHSE
SZSE
SZSE
SZSE
SHSE
SHSE
SHSE
SZSE
SHSE
SHSE
SHSE
SZSE
SZSE
SHSE
SHSE
A or B Share
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
600196
600849
000601
600607
000534
000968
000983
14.50
8.23
19.48
E
B,P
Shenyang Jinshan Therm Elec.
8.09
Shunxi Agriculture
19.96
SHSE
SHSE
9.28
15.50
3.57
10.13
B,P
Tianjin Zhongxin Pharmaceutical
Tonghua DongBao
13.00
28.16
B,P
B,P
E
Wandong Meditreatment
Wuhan Holing
Wuhan Kaidi Electric Power
600055
8.51
11.80
18.88
7.84
*SZSE-Shanghai Stock Exchange, SHSE-Shenzhen Stock Exchange
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Page:
1
2
3
4
CHINA KAISER Investing Portfolio
Biotech     Health     Environment     Energy     Finance     Technology     Space    
Companies     Market-Summary     every two weeks
P